CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

(Áp dụng cho chương trình 158 tín chỉ)


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về Công nghệ sinh học; sử dụng thành thạo các thiết bị và công cụ chuyên ngành trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm sinh học; có khả năng cập nhật các tiên bộ về sinh học hiện đại.

- Nguồn nhân lực được đào tạo khả năng ứng dụng công nghệ sinh học vào nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, dược phẩm, nông lâm nghiệp, thủy sản, thực phẩm, và môi trường.

- Đạo đức - Sáng tạo - Hội nhập, là kim chỉ nam cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ sinh học đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo  giúp cho người học đạt các mục tiêu cụ thể như sau:

- PO1: Hiểu biết về nguồn gốc sự sống dựa trên kiến thức sinh học mức độ tế bào và phân tử

- PO2: Vận dụng các kỹ thuật sinh học phục vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học

- PO3: Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

- PO4: Phát triển các sản phẩm sinh học phục vụ cho nhu cầu xã hội

- PO5: Nhận thức vấn đề theo chuẩn mực đạo đức và yêu cầu nghề nghiệp thích ứng với nhu cầu việc làm tại Việt Nam và hội nhập môi trường làm việc ở Đông nam Á.

2. CHUẨN ĐẦU RA

2.1. Kiến thức (Knowledge)

Kiến thức chung (General knowledges)

- PLO1: Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và quy luật sinh học liên quan đến sự sống và môi trường sống.

- PLO2: Hiểu rõ nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật phân tử, sinh hóa, vi sinh và tế bào.

Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowdleges)

- PLO3: Hiểu rõ các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học.

- PLO4: Hiểu rõ các kỹ thuật sinh học cơ bản và cách vận hành các thiết bị sinh học trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm sinh học

2.2. Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng chung (Generic skills)

- PLO5: Tổ chức nhóm nghiên cứu và thực hiện vấn đề đặt ra.

- PLO6: Phân tích và Đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn phát sinh bằng kiến thức, kỹ thuật và công cụ sinh học.

Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

- PLO7: Vận dụng các nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học trong phát triển sản phẩm ứng dụng có tính mới và cạnh tranh cao.

- PLO8: Thiết lập các quy trình công nghệ tạo ra các chế phẩm sinh học giá trị phục vụ nhu cầu cộng đồng và xã hội.

- PLO9: Truyền đạt các kiến thức cơ bản và tiến bộ kỹ thuật liên quan đến công nghệ sinh học cho người học.

2.3. Thái độ (Attitude)

Ý thức và trách nhiệm (Awareness)

- PLO10: Thực hiện trách nhiệm với xã hội, ý thức học tập suốt đời, và ý thức khởi nghiệp phục vụ cộng đồng.

Hành vi và ứng xử (Attitudes)

- PLO11: Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, luật pháp quốc gia và quốc tế.

 

Số lần xem trang: 12849

Liên kết doanh nghiệp