Bộ môn Công nghệ Sinh học


Nhân sự

TS. Phan Đặng Thái Phương - Trưởng Bộ môn
  Chuyên ngành: Di truyền chọn giống thực vật
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kobe, Nhật Bản (2012)
  Hướng nghiên cứu
Ứng dụng CNSH trong chọn tạo giống cây trồng
Di truyền tiến hóa thực vật
  Email: thaiphuong@hcmuaf.edu.vn 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc
  Chuyên ngành: Khoa học Sinh học và Môi trường
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kobe, Nhật Bản (2008)
  Hướng nghiên cứu
Bệnh học và chẩn đoán phân tử
Đa dạng di truyền và chỉ thị phân tử
Metagenomics  
  Trang cá nhân: Google Scholar 
   Email: baoquoc@hcmuaf.edu.vn
 
 
TS. Lê Thị Diệu Trang
  Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kobe, Nhật Bản 
  Hướng nghiên cứu
 
  Email: ltdtrang@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
TS. Huỳnh Văn Biết
  Chuyên ngành: Khoa học Sinh học và Môi trường
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Paris Est, Cộng hòa Pháp (2010)
  Hướng nghiên cứu
Sinh học phân tử
Đa dạng di truyền
Sinh thái, sinh lý phân tử của thực vật
  Email: hvbiet@hcmuaf.edu.vn 
 
  
TS. Phạm Đức Toàn
  Chuyên ngành: CNSH giống cây trồng
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (2011)
  Hướng nghiên cứu
 
  Email: phamductoan@hcmuaf.edu.vn 
 
 
 
 
 
 
TS. Cao Thị Thanh Loan
  Chuyên ngành: Khoa học thực phẩm
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bang Michigan, Hoa Kỳ (2018)
  Hướng nghiên cứu:   
        Thực phẩm chức năng
An toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm 
Công nghệ chế biến thực phẩm
                                        Email: loan.caothithanh@hcmuaf.edu.vn 
 
 
NCS. Tôn Bảo Linh