Chương trình đào tạo


Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học không chuyên

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên - tiếng Anh áp dung cho khoá tuyển sinh từ năm 2022 đối với hình thức đào tạo đại trà, chất lượng cao và tiên tiến: link

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên áp dụng cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ: link

Chương trình đào tạo 158 tín chỉ ngành Công nghệ Sinh học (Áp dụng cho khóa 2020 và 2021)

Chương trình chất lượng cao: link

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Sinh học: link

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Sinh học Môi trường: link

Đề xuất danh sách môn học tương đương, thay thế (Áp dụng cho ngành đào tạo Công nghệ Sinh học khoá 2018 và 2020): link