Bộ môn Sinh học Ứng dụng


Nhân sự

PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh - Trưởng Bộ môn
  Chuyên ngành: Nông nghiệp
  Cơ sở đào tạoTrường Đại học Nancy, Cộng hòa Pháp (2005)   
  Hướng nghiên cứu:   
 
  Email: ttlminh@hcmuaf.edu.vn
 
 
  
 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tấn
  Chuyên ngành: Sinh sản
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing, Đài Loan (2010)
  Hướng nghiên cứu:
     Hỗ trợ sinh sản
     Di truyền phân tử trong hỗ trợ chọn lọc nâng cao khả năng sinh sản vật nuôi
  Email: nntan@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Vũ Phong - Phó Trưởng Khoa
  Chuyên ngành: Sinh học tích hợp thực vật
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Montpellier 2, Cộng hòa Pháp (2013)      
  Hướng nghiên cứu:             
Công nghệ di truyền thực vật             
Vi sinh vật có ích cho cây trồng
  Email: nvphong@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 
 
TS. Lê Văn Huy
  Chuyên ngành: Dược học
  Cơ sở đào tạo
  Hướng nghiên cứu: 
 
  Email: huy.levan@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
ThS. Tôn Trang Ánh
 Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
  Cơ sở đào tạoTrường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam (2010)      
  Hướng nghiên cứu:             
Tế bào học thực vật          
Nuôi cấy mô tế bào thực vật
An toàn sinh học
  Email: tontranganh@hcmuaf.edu.vn
 
 
ThS. Nguyễn Thị Quyên
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Cơ sở đào tạoTrường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam (2016)      
  Hướng nghiên cứu:             
Tế bào học thực vật          
Nuôi cấy mô tế bào thực vật
Sinh lý thực vật
Email: quyen.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
KS. Đặng Huỳnh Thúy Vy
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học môi trường
  Cơ sở đào tạoTrường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam (2021)      
  Hướng nghiên cứu:             
  Email: vy.danghuynhthuy@hcmuaf.edu.vn