Lãnh đạo Khoa


Trưởng Khoa: TS.BSTY. Đinh Xuân Phát
 
  
 
  Email: dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn
  Điện thoại:

 

 
 
 
 
Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Vũ Phong
 
 
 
 
  
 
   Email: nvphong@hcmuaf.edu.vn
   Điện thoại: