Bộ môn CNSH Môi trường


Nhân sự

TS. Nguyễn Tấn Chung
  Chuyên ngành
  Cơ sở đào tạo
  Hướng nghiên cứu:
 
  Email: ntchung@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
TS. Huỳnh Vĩnh Khang
  Chuyên ngành: Kĩ thuật hệ thống sinh học
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bang Michigan, Hoa Kỳ (2019)
  Hướng nghiên cứu:
       Vi tảo, than sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường
Metabolomics
  Trang cá nhân: Google Scholar   
  Email: khanghv@hcmuaf.edu.vn
 
 
TS. Nguyễn Ngọc Hà
  Chuyên ngành: Hóa môi trường
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ehime, Nhật Bản (2011)
  Hướng nghiên cứu:
       Đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường
Độc chất học môi trường
Ứng dụng CNSH trong chuyển hóa và xử lý môi trường
Đánh giá dinh dưỡng đất, suy thoái đất, ô nhiễm đất
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng
                                        Trang cá nhânGoogle Scholar     Email: nnha@hcmuaf.edu.vn
 
 
TS. Phùng Võ Cẩm Hồng
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (2023)
  Hướng nghiên cứu:
       Đánh giá chất lượng nông sản, độc tố thực phẩm
       Độc chất học môi trường
       Thực phẩm chức năng
  Email: hongpvc@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 
 
TS. Trịnh Thị Phi Ly
  Chuyên ngành: Năng lượng sinh học
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc (2016)
  Hướng nghiên cứu:
       Chuyển hóa Sinh khối, phụ phẩm nông nghiệp
       Hợp chất có hoạt tính sinh học
       Thuốc bảo vệ thực vật Sinh học
  Email: phily@hcmuaf.edu.vn
  
 
 
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học môi trường
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (2023)
  Hướng nghiên cứu:
       Hợp chất thứ cấp trong thực vật
       Độc chất học môi trường
  Trang cá nhân: Google Scholar, ResearchGate
  Email: anh.nguyenthivan@hcmuaf.edu.vn