Văn phòng Khoa


Nhân sự

BSTY. Lê Thị Mai Hương (Giáo vụ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận)   
 
  Chuyên ngành: Thú y
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
  Email: ltmaihuong@hcmuaf.edu.vn
  Điện thoại: 028 37245163 (Văn phòng Khoa)      
 
 
 
        
 
 
ThS. Bùi Nữ Ngọc Yến (Thư ký)
 
  Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
  Email: bnnyen@hcmuaf.edu.vn
  Điện thoại: 028 37245163 (Văn phòng Khoa)