TẦM NHÌN

Khoa Khoa học Sinh học phát triển thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu công nghệ sinh học xuất sắc trong khu vực Đông Nam Á.

 

SỨ MẠNG

Sứ mạng của Khoa Khoa học Sinh học là đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ công nghệ sinh học, sinh học ứng dụng, và sinh học môi trường. Ứng dụng các kỹ thuật sinh học vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn môi trường sống, và phát triển sản phẩm sinh học mới phục vụ cộng đồng.

 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo CNSH ngang tầm với các trường trong khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, tích cực chuyển giao kết quả nghiên cứu và đào tạovào thực tiễn; là đối tác hàng đầu của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong nước và quốc tế.

 

Mục tiêu cụ thể

(1) Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực sinh học, kỹ thuật sinh học, và sinh học môi trường

(2) Phổ biến các kiến thức và kỹ thuật sinh học vào thực tiễn đời sống, đặc biệt vào vùng Đông Nam Bộ, Trung Bộ, và Tây nguyên Việt Nam

(3) Hợp tác - Phát triển với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp trong và ngoài quốc gia về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học, kỹ thuật sinh học và sinh học môi trường

 

 

Số lần xem trang: 343

Liên kết doanh nghiệp