Khoa Khoa học Sinh họcTòa nhà A1 - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: 028-3724.5163; Email: kkhsh@hcmuaf.edu.vn;

 Website: https://biotech.hcmuaf.edu.vn;

Facebook: https://www.facebook.com/biosciences.nlu

 
 

Số lần xem trang: 331

Liên kết doanh nghiệp