/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 136
Toàn hệ thống: 1166
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Hình 1.2. Hoạt động tự đánh giá chương trình Công nghệ Sinh học.

 

Tiếp nối hoạt động đánh giá CTĐT Thú Y và Công nghệ Thực phẩm theo chuẩn AUN, Hiệu trưởng đã ra quyết định “Đánh giá và kiểm định” cấp chương trình Công nghệ Sinh học (7420201) dưới sự quản lý đào tạo của Bộ môn CNSH. Hoạt động tự đánh giá đã được thực hiện ở cấp Bộ môn từ năm 2017 như là hoạt động tiền thẩm định mức độ đáp ứng với bộ tiêu chuẩn AUN-QA và thu thập minh chứng từ người học được tiến hành từ niên khóa 2012 – 2013, đảm bảo chất lượng chương trình theo kế hoạch của Trường.

Self- Assessment Report (SAR) của chương trình Công nghệ Sinh học là thành quả sau 18 năm xây dựng và phát triển của chương trình từ niên chế sang tín chỉ, sản phẩm đào tạo đã được công nhận và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam. SAR cần thiết được thẩm định và chứng nhận từ AUN nhằm phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư CNSH của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đạt trình độ tiên tiến nằm trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á

SAR đã được chuẩn bị ở cấp Bộ môn và tư vấn của Trung tâm Kiểm địnhĐảm bảo Chất lượng cũng như nguồn dữ liệu minh chứng từ các Phòng/Trung tâm chức năng hỗ trợ hoạt động dạy và học. Ở Bộ môn, nhằm hoàn thiện SAR, đã chuẩn bị các nhóm thực hiện và đào tạo chuyên gia SAR, tham gia học tập về bộ tiêu chuẩn AUN, và thông tin bộ tiêu chuần cho tất cả sinh viên và giảng viên.

 

 

 

Trường ban hành kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các đơn vị đào tạo ngày 09/09/2015. Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng theo đó tập trung vào các nội dung sau:

-  Chủ tịch hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cho từng nhóm chuyên trách, các chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

-  Trường ủy nhiệm cho Trung tâm Kiểm địnhĐảm bảo Chất lượng điều phối tổ chức hoạt động hội thảo, hoạt động khảo sát thu thập ý kiến giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng nhằm thu thập ý kiến, thống kê, phân tích dữ liệu phản hồi, từ đó báo cáo và đề xuất quy trình cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

-  Hội đồng tự đánh giá họp định kỳ kiểm tra tiến độ và đóng góp ý kiến; phân công nhiệm vụ đánh giá chéo cho từng nhóm chuyên trách.

-  Ban tự đánh giá Bộ môn chịu trách nhiệm phổ biến chủ trương, triển khai kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; phối hợp hỗ trợ của nhóm chuyên trách trong công tác thu thập minh chứng.

-  Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Bộ môn tổ chức công bố rộng rãi trong nội bộ để phổ biến, tiếp nhận ý kiến đóng góp của cán bộ viên chứcsinh viên trong toàn đơn vị, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi gửi đến Trung tâm Kiểm địnhĐảm bảo Chất lượng để đăng ký đánh giá theo quy định.

Bộ tài liệu Báo cáo tự đánh giá theo chun AUN của Bộ môn CNSH gồm:

-    Báo cáo tự đánh giá: tổng hợp kết quả tự đánh giá

-    Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký

-    Quyết định thành lập Ban tự đánh giá và các nhóm chuyên trách

-    Danh mục minh chứng

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn không chín bốn

Xem trả lời của bạn !