STT
Họ và tên
Chức vụ
Địa chỉ email
1
TS. Đinh Xuân Phát
Trưởng Khoa
dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn
2
TS. Nguyễn Vũ Phong
Phó Trưởng Khoa
nvphong@hcmuaf.edu.vn
3
BSTY. Lê Thị Mai Hương
Chủ tịch Công đoàn,
Giáo vụ Khoa
ltmaihuonh@hcmuaf.edu.vn
4
ThS. Bùi Nữ Ngọc Yến
Thư ký Khoa
bnnyen@hcmuaf.edu.vn
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
1
TS. Phan Đặng Thái Phương
Trưởng Bộ môn
thaiphuong@hcmuaf.edu.vn
2
PGS. TS. Nguyễn Bảo Quốc
 
baoquoc@@hcmuaf.edu.vn
3
TS. Lê Thị Diệu Trang
 
ltdtrang@hcmuaf.edu.vn
4
TS. Huỳnh Văn Biết
 
hvbiet@hcmuaf.edu.vn
5
TS. Phạm Đức Toàn
 
phamductoan@hcmuaf.edu.vn
6
TS. Cao Thị Thanh Loan
 
loan.caothithanh@hcmuaf.edu.vn
7
ThS. Tôn Bảo Linh
 
tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
1
TS. Nguyễn Thị Kim Linh
Trưởng Bộ môn
ntklinh@hcmuaf.edu.vn
2
TS. Nguyễn Tấn Chung
 
ntchung@hcmuaf.edu.vn
3
TS. Nguyễn Ngọc Hà
 
nnha@hcmuaf.edu.vn
4
TS. Trịnh Thị Phi Ly
 
phily@hcmuaf.edu.vn
5
TS. Huỳnh Vĩnh Khang
 
khanghv@hcmuaf.edu.vn
6
ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng
 
hongpvc@hcmuaf.edu.vn
BỘ MÔN SINH HỌC ỨNG DỤNG
1
PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh
Trưởng Bộ môn
ttlminh@hcmuaf.edu.vn
2
TS. Nguyễn Ngọc Tấn
 
nntan@hcmuaf.edu.vn
3
TS. Nguyễn Vũ Phong
 
nvphong@hcmuaf.edu.vn
4
TS. Lê Minh Hoàng
 
lmhoang@hcmuaf.edu.vn
5
TS. Lê Văn Huy
 
huy.levan@hcmuaf.edu.vn
6
ThS. Tôn Trang Ánh
 
tontranganh@hcmuaf.edu.vn
BỘ MÔN VI SINH ỨNG DỤNG
1
TS. Biện Thị Lan Thanh
Trưởng Bộ môn
bienthilanthanh@hcmuaf.edu.vn
2
PGS.TS. Lê Đình Đôn
 
ledinhdon@hcmuaf.edu.vn
3
TS. Đinh Xuân Phát
 
dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn
4
ThS. Võ Thị Thúy Huệ
 
thuyhue@hcmuaf.edu.vn
5
ThS. Trương Phước Thiên Hoàng
 
hoangtp@hcmuaf.edu.vn
6
ThS. Võ Khánh Hưng
 
vokhanhhung@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 12760
Điều chỉnh lần cuối: 15-08-2021

Giới thiệu Khoa học Sinh học (07-08-2021)

Hướng dẫn cần để hoàn thiện thực tập hè (Internship Course) (13-06-2021)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH (14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN (14-08-2010)

Xem thêm ...

Liên kết doanh nghiệp

Văn phòng Khoa Khoa học Sinh học – Phòng Bio 107, Tòa nhà A1 - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-3724.5163 - Email: kkhsh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://biotech.hcmuaf.edu.vn