/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 24
Toàn hệ thống: 1759
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Trường ban hành kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các đơn vị đào tạo ngày 09/09/2015. Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng theo đó tập trung vào các nội dung sau:

-  Chủ tịch hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cho từng nhóm chuyên trách, các chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

-  Trường ủy nhiệm cho Trung tâm Kiểm địnhĐảm bảo Chất lượng điều phối tổ chức hoạt động hội thảo, hoạt động khảo sát thu thập ý kiến giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng nhằm thu thập ý kiến, thống kê, phân tích dữ liệu phản hồi, từ đó báo cáo và đề xuất quy trình cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

-  Hội đồng tự đánh giá họp định kỳ kiểm tra tiến độ và đóng góp ý kiến; phân công nhiệm vụ đánh giá chéo cho từng nhóm chuyên trách.

-  Ban tự đánh giá Bộ môn chịu trách nhiệm phổ biến chủ trương, triển khai kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; phối hợp hỗ trợ của nhóm chuyên trách trong công tác thu thập minh chứng.

-  Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Bộ môn tổ chức công bố rộng rãi trong nội bộ để phổ biến, tiếp nhận ý kiến đóng góp của cán bộ viên chứcsinh viên trong toàn đơn vị, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi gửi đến Trung tâm Kiểm địnhĐảm bảo Chất lượng để đăng ký đánh giá theo quy định.

Bộ tài liệu Báo cáo tự đánh giá theo chun AUN của Bộ môn CNSH gồm:

-    Báo cáo tự đánh giá: tổng hợp kết quả tự đánh giá

-    Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký

-    Quyết định thành lập Ban tự đánh giá và các nhóm chuyên trách

-    Danh mục minh chứng

 

 

Số lần xem trang: 12067
Điều chỉnh lần cuối: 23-10-2019

Tự đánh giá chương trình CNSH theo tiêu chuẩn AUN-QA

Tổ chức tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA của Bộ môn CNSH (23-10-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám chín năm bốn

Xem trả lời của bạn !