BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

Ngành/ Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC/ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

-      Tên ngành đào tạo (tiếng Việt): CÔNG NGHỆ SINH HỌC

-      Tên ngành đào tạo (tiếng Anh): Biotechnology

-      Mã ngành: D420201

-      Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

-      Thời gian đào tạo: 4 NĂM

-      Bằng tốt nghiệp : KỸ SƯ


I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


 1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học vững kiến thức và giỏi chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng thích nghi với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật và công nghệ trong xu hướng toàn cầu hóa.

 

2. Mục tiêu cụ thể (POs)

Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học sẽ trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể như sau:

PO1: Hiểu biết về nguồn gốc sự sống dựa trên kiến thức sinh học ở mức độ tế bào và phân tử.

PO2: Vận dụng các kỹ thuật sinh học phục vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

PO3: Xây dựng và thực hiện các vấn đề nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

PO4: Phát triển các sản phẩm sinh học phục vụ cho nhu cầu xã hội.

PO5: Nhận thức vấn đề theo chuẩn mực đạo đức và yêu cầu nghề nghiệp thích ứng với nhu cầu việc làm của xã hội và hội nhập môi trường làm việc quốc tế.


II. CHUẨN ĐẦU RA (PLOs)

Ngoài các yêu cầu chung về hạnh kiểm, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức quốc phòng - an ninh - chính trị, chuẩn tin học và chuẩn ngoại ngữ theo quy định hiện hành, người học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu về kiến thức, kỹ năng và thái độ sau đây:

A.    KIẾN THỨC

 

1.      Kiến thức chung

PLO1: Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và quy luật sinh học liên quan đến sự sống và môi trường sống.

PLO2: Hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật phân tử, sinh hóa, vi sinh và tế bào.


2.      Kiến thức nghề nghiệp

PLO3: Hiểu rõ các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học về sinh học.

PLO4: Ứng dụng các kỹ thuật sinh học trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm sinh học phục vụ nhu cầu xã hội.

PLO5: Vận hành đúng chuẩn mực các thiết bị sinh học và phần mềm tính toán vào các nghiên cứu liên quan đến sinh học.

PLO6: Thiết lập phương pháp chuẩn đoán và xét nghiệm dựa vào các kỹ thuật sinh học và di truyền.   

B.     KỸ NĂNG

1.     Kỹ năng chung

 

PLO7: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và trình bày các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước.

PLO8: Tổ chức nhóm nghiên cứu và thực hiện vấn đề đặt ra.

PLO9: Đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn phát sinh bằng kiến thức và công cụ sinh học .

PLO10: Truyền đạt các kiến thức cơ bản và tiến bộ kỹ thuật liên quan đến sinh học.


2.   Kỹ năng nghề nghiệp

PLO11: Vận dụng các nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học trong phát triển sản phẩm ứng dụng có tính mới và cạnh tranh cao.

PLO12: Thiết lập các quy trình công nghệ chuyển giao phục vụ nhu cầu cộng đồng và xã hội.

PLO13: Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế. 

C.     THÁI ĐỘ

 

1.     Ý thức

PLO14: Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, luật pháp quốc gia và quốc tế.


2.    Hành vi

PLO15: Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và nhiệm vụ được giao một cách độc lập, tích cực và linh hoạt. 

PLO16: Thực hiện trách nhiệm với xã hội, ý thức học tập suốt đời, và ý thức khởi nghiệp phục vụ cộng đồng. 

 

                                                                        Trưởng Bộ môn CNSH

                                                                                                                         (Đã duyệt)

 

Số lần xem trang : :4486
Nhập ngày : 13-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-06-2018

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không ba tám một

Xem trả lời của bạn !