I. Thông tin cá nhân

Họ tên: LƯU PHÚC LỢI

Năm sinh: 1982

Học vị: Tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học/Sinh học

Email: luuphucloi@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Epigenetics of early mammalian development

- Induced pluripotent stem cell (iPSc) technology  

III. Công trình nghiên cứu

1. Luu, P.L., Schöler, H.R., and Araúzo-Bravo, M.J. 2013. Disclosing the crosstalk among DNA methylation, transcription factors, and histone marks in human pluripotent cells through discovery of DNA methylation motifs. Genome Res.

2. Trần Thị Dung, Lưu Phúc Lợi, Nguyễn Phú Dũng, Lê Thái Bảo Ngọc. 2005. Xây dựng qui trình RT-PCR chẩn đoán sớm virus PMWaV (Pineapple Mealybug wilt associated virus) gây bệnh héo đỏ đầu lá ở cây dứa Cayenne (Ananas comosus). Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp 2-3.

3. Trần Thị Dung, Lưu Phúc Lợi và Tôn Bảo Linh. 2005. Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in vitro sạch virus PMWaV. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp 2-3.

4. Lưu Phúc Lợi, Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Dung. 2005. Xây dựng CSDL protein HSP-70 và Reverse transcripte-RnaseH ở một số virus thực vật. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp 2-3.

5. Lưu Phúc Lợi và Trần Nguyễn Minh Đăng. 2006. Khai thác dữ liệu ESTs (expressed sequence tags) ở loài dứa (Ananas comosus) để phát triển marker phân tử SSR (simple sequence repeats). Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc tại Huế, tháng 3/2006.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Bài giảng Sinh tin học

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Sinh tin học

 

 

Số lần xem trang : :4022
Nhập ngày : 26-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Tôn Trang Ánh(26-12-2007)

Lê Đình Đôn(26-12-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba tám bảy một