BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

        Số: 1678 /TB-ĐHNL-KHTC                     TP. Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng 06  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu – chi tiền đăng ký  học lại HK3/2014-2015”

(Liên thông khoá 2012 trở về trước,  hệ VLVH (đại học +liên thông)


-         Căn cứ  thông báo số 1189 /TB-ĐHNL-ĐT v/v đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2014-2015 ngày 11/05/2015

Nay Phòng Kế Hoạch Tài Chính thông báo về lịch thu – chi tiền như sau:

 1.      Thời gian thu: từ ngày ra thông báo đến 15h30phút ngày 25/06/2015

     2.      Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng 201+Phòng 203)- Toà nhà A1-Viện nghiên cứu sinh học & môi trường.

     3.      Mức thu :

·        Hệ liên thông khoá 2012 trở về trước:         372.000đồng/TC

·        Hệ  VLVH (liên thông +đại học):                372.000đồng/TC

4.      Thời gian  chi trả : từ ngày 26/06 đến 27/06/2015.

Những trường hợp do sinh viên đăng ký sai mã số môn học sẽ được chi trả lại tiền, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để hủy mã số môn học đã đăng ký sai sau đó mang biên lai đã đóng tiền đến phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại tiền.

Ghi chú: Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đóng học phí học lại sẽ bị xoá môn học đã đăng ký.

Trân trọng thông báo !

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

  

    Nơi nhận:

-Các khoa,Bộ môn (để thông báo cho sinh viên)                                                   (Đã ký)

-Phòng Đào tạo, Phòng KHTC,Phòng CTSV  

-Toàn thể sinh viên                                                                                   

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3961
Nhập ngày : 22-06-2015
Điều chỉnh lần cuối :08-07-2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN

Thông báo Danh sách sinh viên các tiểu ban báo cáo tốt nghiệp ngày 17/3/2019(12-03-2019)

Thông báo v/v tổ chức Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 3,5 năm khóa 2015(04-03-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Trồng trọt đại cương (lớp DH17SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Sinh hóa học (lớp DH17SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ Sinh học đại cương (lớp DH18SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Tế bào học Thực vật(30-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu(29-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn ISO Quản lý chất lượng(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Thực hành Vi sinh nâng cao(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Thực hành Sinh học Vi sinh (lớp DH17SHC)(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Hóa và Độc học môi trường(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Anh văn chuyên ngành 1 (lớp DH18SHC)(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Sinh học vi sinh (lớp DH17SHC)(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Vi sinh trong xử lý ô nhiễm(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật SH(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn CNSH trong Bảo vệ thực vật(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Vi sinh nâng cao(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Di truyền phân tử(23-01-2019)

Thông báo mức thu học phí học kì 2 năm học 2018-2019(14-01-2019)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 4 năm 2018)(10-01-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám một hai chín

Xem trả lời của bạn !