I. Thông tin cá nhân

Họ tên: TRẦN THỊ LỆ MINH

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Năm sinh: 1977

Học vị: Tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Nông học/Khoa học nông nghiệp

Email: ttlminh@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Cây dược liệu

- Hợp chất tự nhiên từ cây dược liệu

III. Công trình nghiên cứu

- Luận án tiến sĩ:

Tran Thi Le Minh, 2005. Synthèse et accumulation d’alcaloïdes chez Datura innoxia Mill. cultivé en hydroponie: analyse des effets de l’environnement biotique et abiotique ; essais de mise en place d’une nouvelle technologie de production. Institut National Polytechnique de Lorraine. Thèse, 140p.

- Bài báo khoa học:

1. Tran Thi Le Minh, Nguyen Phuong Vy, Nguyen Trung Tinh, Truong Vu Phong, Dinh Hai An, Cao Thi Thanh Loan, Trinh Thi Phi Ly, 2009. Nghiên cứu một số phương pháp trồng, chiết xuất tinh dầu, phân tích hàm lượng và thành phần các hợp chất trong cây bạc hà (Mentha arvensis L.). Study some methods to plant extract mint oil, quatify and determine constituent of peppermint (Mentha arvensis L.). Journal of Agriculture sciences and technology, 3, 15-21.    

2. Jousse C, Vu Thi D., Tran Thi Le M, Al Balkhi M., Mouline R., Boitel Conti M., Pilars S., Mathiron S., Hein A., Bourgaud F., Gontier E., 2009. Tropan alkaloid profiling of hydroponic Datura innoxia Mill. Plant inoculated with Agrobacterium rhizogenes. Phytochemical analysis, 21 (1), 118-127.

3.     Lièvre K., Tran Thi Le M., Doerper S., Lacoste P., Hehn A., Thomasset B., Bourgaud F., Gontier E., 2009. Genetic transformation of - the medicinal plant - /Ruta graveolens/ L. mediated by /Agrobacterium tumefaciens. /Dans “Protocoles for In vitro cultures and secondary metabolite analysis of aromatic and medicinal plants”. /Methods in Molecular Biology, 547, Chapitre 19, p235-248.

4.     Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh, 2008. Khảo sát hàm lượng, thành phần và hoạt tính kháng oxi hóa của tinh dầu củ nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp. Trang 138 – 144. Study on yeild, composition and antioxidant activity of the essential oil from Curcuma zedoaria Berg.

5.  Tran Thi Le Minh, Bui cach Tuyen, Bourgaud Frédéric and Gontier Eric, 2005. Stimulation the biosynthesis of the secondary metabolites. Journal of Agriculture sciences and technology, 2 and 3, 137-144.

6.  Tran Thi Le Minh, Bui cach Tuyen, Bourgaud Frédéric and Gontier Eric, 2005. Production the secondary metabolite with hydroponic culture. Journal of Agriculture sciences and technology, 2 and 3, 145-151.

7.   Lievre K., Hehn ALAIN, Tran Thi Le M., Gravot Antoine, Thomasset Brigitte, Bourgaud Frederic and Gontier Eric, 2005. Genetic transformation of the medicinal plant Ruta graveolens L. by an Agrobacterium tumefaciens-mediated method. Plant ScienceVolume 168, Issue 4883-888. 

8.     Gontier E., Gougeon S., Guillot X., Thomasset B., Mejean L., Tran Thi Le M., Bourgaud F., 2004. Les plantes, sources d'acides gras essentiels oméga-3. OCL 11: 106-111.

9.     Gontier Eric, Clement A., Tran Thi Le M., Gravot A., Lievre K., Guckert A. and Bourgaud F., 2002. Hydroponic combined with natural or forced root permeabilization: a promising technique for plant secondary metabolite production. Plant Science, 163: 723-732.

10.  Gontier E., Piutti S, Gravot A, Milesi S., Grabner A., , Massot B., Lievre K., Tran Thi Le M., Goergen J.L. and Bourgaud F., 2004 - Development and validation of an efficient low cost bioreactor for furanocoumarin production with Ruta graveolens shoot cultures. In: Liquid culture systems for in vitro plant propagation, Hvoslef-Eide A.K. and Preil W. Eds, Springer ISBN 1-4020-3199-8, 509-524.

- Hội nghị, hội thảo:

1. Bùi Thị Hồng Gấm, Bùi Thị Thúy Liễu, Trần Lệ Trúc Hà, Trần Thị Lệ Minh, Lê Quang Luân, 2011. Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ gamma lên mô sẹo cỦa cây bẠc hà (Mentha arvensis Linn.). Hội nghị CNSH toàn quốc - khu vực phía nam lần II. Mã số: P7-2.  Trang 163

2. Trần Lệ Trúc Hà, Bùi Thị Hồng Gấm, Trần Thị Lệ Minh. 2010. Xây dựng quy trình nuôi cấy mô cho cây bạc hà (Mentha arvensis L.). Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7. Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Trang 340-345.

3. Trần Thị Lệ Minh, Nguyễn Trần Nam An, Cao Thị Thanh Loan, 2009. Khảo sát hàm lượng Alkaloid của cây Trường Xuân Hoa (Catharanthuc roseus) và ảnh hưởng của vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes lên sự sinh tổng hợp Alkaloid. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ Phụ Nữ các trường ĐH : ĐHNL TP.HCM, SPKT TP.HCM, ĐL, CT, 101 – 107.

4.  Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh, 2009. Khảo sát hàm lượng, thành phần tinh dầu và thử nghiệm tạo mô sẹo từ lá cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg) in vitro. Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7. Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Trang 108 – 117.

5. Jousse C., Vu T. D., Tran Thi Le M., Al Balkhi M. H., Molinie R., Boitel-Conti M., Huet Y., Pilard S., Mathiron D., Hehn A., Bourgaud F., Gontier E., 2009. UFLC-HRMS metabolite profiling of Datura innoxia Mill hydroponic plants inoculated with Agrobacterium rhizogenes. 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, 13-16 september.

6. Tran Thi Le Minh, Nguyen Phuong Vy, Nguyen Trung Tinh, Truong Vu Phong, Đinh Hai An, Cao Thi Thanh Loan, Trinh Thi Phi Ly, 2008. Study some methods to extract mint oil, quantify and determine constituents of peppermint (Mentha arvensis L.). Proceedings of the 4th national scientific conference on biochemistry and molecular biology for agriculture, biology, medicine and food industry. 365 – 368.

7. Tran Thi Le Minh, Vu Thi Dao., Mignard Benoit., Biteau Flore., Fevre Jean Paul, Boitel-Conti Michele, Guckert Armand, Bui Cach Tuyen, Bourgaud Frederic, Gontier Eric, 2006. Plant Milking Technology for the production of Secondary Metabolites. International Workshop on Biotechnology in Agriculture, Nong Lam University Ho Chi Minh City, October 20-21, 2006. 

8.   Tran Thi Le minh., Vu T.D., Mignard B., Biteau F., Fevre J.P., Boitel-Conti M., Guckert A., Bui C.T., Bourgaud F. and Gontier E., 2006. Hydroponics as a model technology for producing plant root secondary metabolites, International Workshop on Biotechnology in Agriculture, Nong Lam University Ho Chi Minh City, October 20-21, 2006.

9. Lievre K., Hehn A, Tran Thi Le M, Lacoste P., Thomasset B., Bourgaud F. et Gontier E, 2003-Agrobacteriummediated transformation of the medicinal plant Ruta graveolens L. 7ème Congrès de Biologie Moléculaire des Plantes, Barcelone, juin 2003. Actes p 437.

10. Vu Thi D., Tran Thi Le M., Biteau F., Mignard B., Fevre J.P., Guckert A., Bourgaud F. and Gontier E., 2006. Improvement of secondary metabolites production in hydroponic cultures by mechanical and biological processes. International Workshop on Biotechnology in Agriculture, Nong Lam University Ho Chi Minh City, October 20-21, 2006. 195-200.

11. Vu Thi D., Tran Thi Le M, Mignard B., Biteau F., Heinrich S., Hassani L., Bourgaud F. et Gontier E., 2006. Modélisation de la croissance et de la production d’alcaloïdes tropaniques de Datura innoxia Mill. cultivé en hydroponie; évaluation de l’effet de l’intensite d’eclairement sur le développement de la plante et la biosynthèse d’hyoscyamine et de scopolamine. Séminaire 2006 de l’école doctorale RP2E «Ingénierie des ressources, procédes, produits et environnement», Nancy, 26 janvier 2006– ISBN 2-9518564-4-X, 357 – 363.

12. Tran Thi Le Minh, Mignard Benoit, Vinter Eric, Ayala Osman, Phung Vo Cam Hong, Bui Cach Tuyen, Bourgaud Frederic et Gontier Eric, 2004. Etude de la production d'alcaloïdes tropaniques chez Datura innoxia Mill. cultivée en hydroponie; Evaluation un procédé générique de production de métabolites végétaux à l'usage thérapeutique et/ou cosmétique. Séminaire de l'école doctorale RP2E "Ingénierie des resources, Procédé, Produit et Environnement". ISBN 2-9518564-2-3. 322-330.

13. Vu Thi D., Tran Thi Le M., Nasri R., Biteau F., Mignard B., Fevre  J.P., Guckert A., Bourgaud F. and Gontier E., 2007. Plant secondary metabolites production: hydroponic cultures for harvesting root phytochemicals Plants for human health in the post genome, PSE  congress 26 - 29.8.2007, Helsinki, Finland.

14. Bourgaud F., Mignard B., Tran Thi Le M. et Gontier E., 2004. A New Technology for Recovering Active Compounds from Plants. Poster de congrès de Saint - Malo.

15. Lievre K., Hehn A., Tran Thi Le M., Lacoste P., Thomasset B., Bourgaud F. et Gontier E., 2003. Agrobacterium-mediated transformation of the medicinal plant Ruta graveolens L. 7th Congrès of  Plant Molecular Biology – ISPMB - Barcelona.

16. Lievre K., Tran Thi Le M., Hehn A., Bourgaud F. et Gontier E., 2002. Transformation génétique de la rue (Ruta graveolens L.) par Agrobacterium tumefaciens. Poster présenté lors du séminaire de l'école doctorale RP2E. CD-Rom ISBN 2-9518564-0-7.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

1. Trần Thị Lệ Minh, 2012. Bài giảng Sinh hóa học. Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.

2. Trần Thị Lệ Minh, Trương Thị Bích Liễu và Trịnh Thị Phi Ly,  2012. Bài giảng Hóa Dược Ứng Dụng. Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.

3. Trần Thị Lệ Minh, 2014. Bài giảng Lý sinh học. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Sinh hóa học

- Lý sinh học

- Hóa dược ứng dụng


Số lần xem trang : :4868
Nhập ngày : 23-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Lê Thị Mai Hương(22-08-2013)

Nguyễn Thị Kim Linh(22-08-2013)

Đỗ Ngọc Thanh Mai(22-08-2013)

Tô Thị Nhã Trầm(22-08-2013)

Nguyễn Phan Thành(22-08-2013)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Biện Thị Lan Thanh(22-08-2013)

Lê Hồng Thủy Tiên(22-08-2013)

Đinh Xuân Phát(22-08-2013)

Tôn Bảo Linh(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không hai hai tám