I. Thông tin cá nhân

Họ tên: NGUYỄN VŨ PHONG

Năm sinh: 1980

Học vị: Tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Nông học/Sinh học cây trồng

Email: nvphong@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

 - Tuyến trùng sưng rễ Meloidogyne spp.

III. Công trình khoa học

- Luận án tiến sĩ:

Phân tích chức năng một số protein liên quan đến độc tính của tuyến trùng Meloidogyne incognita ở cây lúa.

- Bài báo khoa học:

1. Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Đức Thi, Ngô Thị Tú Trinh. 2010. Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo rễ tóc cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3: 95-103.

2. Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Thanh Khoa. 2010. Nghiên cứu tạo phôi vô tính cây tiêu (Piper colubrinum L.). Tạp chí Công nghệ sinh học 8(4), 1839-1843.

3. Nguyễn Vũ Phong, Ngô Thị Tú Trinh (2010). Nghiên cứu tạo phôi vô tính cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fructicosa). Tạp chí Công nghệ sinh học, 8(3): 1241-1247.

4. Nguyễn Vũ Phong, Alain Hehn, Frederic Bourgaud. 2007. Xác định một số gens tham gia con đường sinh tổng hợp các hợp chất coumarins ở cây Arabidopsis thaliana bằng phương pháp chọn lọc chuyển hóa. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1-2/2007.

5. Bellafiore S., Nguyen V.P., Chapuis E., Gantet P., Ngo T.X. 2013. Characterization of Rice Root Knot Nematode from Vietnamese Rice fields reveals exclusively Meloidogyne graminicola populations with intraspecific variability. Australasian Plant Pathology, Accepted.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Bài giảng Công nghệ Sinh học đại cương, Công nghệ di truyền I.

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Công nghệ Sinh học đại cương

- Công nghệ di truyền I


Số lần xem trang : :5503
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Nguyễn Hồng Nhung(22-08-2013)

Nguyễn Văn Út(22-08-2013)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba chín chín một