BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (POs)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học trình độ Đại học nhằm trang bị cho người học:

PO1: Nền tảng hiểu biết về nguồn gốc sự sống ở mức độ phân tử

PO2: Nền tảng kỹ thuật sinh học phục vụ cho nghiên cứu cơ bản và ứng dụng

PO3: Năng lực phát triển sản phẩm sinh học phục vụ nhu cầu xã hội

PO4: Năng lực xây dựng, phát triển và thực hiện vấn đề dựa vào nhóm nghiên cứu  

PO5: Năng lực làm việc trong môi trường quốc tế hóa và thích ứng yêu cầu xã hội cao

 

II. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI (CHUẨN ĐẦU RA) (ELOs)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học, sinh viên đạt được:

 

A. KIẾN THỨC

1. Kiến thức chung (general knowledge)

ELO1: Quy luật sinh học và hiểu biết về nguồn gốc sự sống ở mức độ tế bào

ELO 2: Định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong đời sống

ELO 3: Nhận thức xã hội và khả năng tự lập nghiệp

2. Kiến thức nghề nghiệp (professional knowledge)

ELO 4: Các nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật phân tử, hóa sinh, vi sinh và tế bào

ELO 5: Các nguyên lý cơ bản trong phát triển sản phẩm ứng dụng trên nền tảng sinh học

ELO 6: Các kiến thức cơ bản trong nhận thức sự sống và tạo lập môi trường sống

 

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung (generic skills)

ELO 7: Nhận xét đánh giá vấn đề và đề xuất hướng giải quyết vấn đề liên quan đến sinh học.....

ELO 8: Trình bày được vấn đề nghiên cứu và tổng hợp được kết quả nghiên cứu

ELO 9: Xây dựng được nhóm nghiên cứu và thực hiện vấn đề đặt ra

2. Kỹ năng nghề nghiệp (professional skills)

ELO 10: Thực hiện đúng chuẩn mực các nghiên cứu liên quan đến sinh học dựa vào thiết bị sinh học và phần mềm tính toán

ELO 11: Đọc hiểu và tổng hợp đánh giá tiến bộ kỹ thuật thế giới liên quan đến sinh học

ELO 12: Xây dựng và phát triển sản phẩm sinh học có tính sáng tạo

 

C. THÁI ĐỘ

1. Ý thức (awareness)

ELO 13: Phục vụ cộng đồng

ELO 14: Tuân thủ luật pháp của quốc gia và quốc tế

2. Hành vi (attitudes)

ELO 15: Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn

ELO 16: Tham gia tích cực và hòa đồng vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao

 

III. SỰ TƯƠNG QUAN NHẤT QUÁN GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI (CĐR) NGÀNH Công nghệ Sinh học

 

 

IV. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học trang bị cho sinh viên tốt nghiệp năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại: Phòng xét nghiệm sinh học, Trung tâm nghiên cứu liên quan đến sinh học, Công ty phát triển và thương mại sản phẩm sinh học, Giảng dạy về sinh học, công nghệ sinh học tại các Trường Đại học và Cao đẳng, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng, Khu chế xuất và công nghệ cao, Tự lập nghiệp.

 

                                                                                                               TRƯỞNG BỘ MÔN 

                     (Đã duyệt)

Số lần xem trang : :1054
Nhập ngày : 13-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :13-12-2017

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm tám năm sáu

Xem trả lời của bạn !