Tải mẫu Thư giới thiệu tại đây

 

      Lưu ý:

      1. Phần "Kính gửi" gửi đến đơn vị nào thì lời cảm ơn ghi tên đơn vị đó tương ứng 

      Ví dụ:

               Kính gửi:  Viện ABC

                                        .................

 

Trong quá trình thực tập và nghiên cứu, sinh viên sẽ tuân thủ tất cả các quy định của Viện.  Sự hướng dẫn khoa học và hỗ trợ của Quý Viện đã và sẽ góp phần 

      2. Phần "Hướng nghiên cứu/ Tên đề tài", ghi rõ tên đề tài nếu đã chắc chắn, hoặc ghi hướng nghiên cứu nếu còn đang trong quá trình chỉnh sửa.

 

 

  

 

 

 

Số lần xem trang : :723
Nhập ngày : 19-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :05-09-2016

Các biểu mẫu liên quan đến đào tạo(29-01-2018)

Mẫu đơn đăng kí sử dụng Phòng thí nghiệm/Nhà lưới/Khu thực nghiệm (Dành cho cán bộ, giảng viên, khác)(04-11-2016)

Mẫu đơn đăng kí sử dụng Phòng thí nghiệm/Nhà lưới/Khu thực nghiệm (Dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh)(04-11-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một không tám một

Xem trả lời của bạn !