STT

Mã SV

Họ Và Tên

Ng/Sinh

1

06126009

NGUYỄN VŨ                               BẢO

24/03/87

2

06126010

HOÀNG LÊ NGỌC                 BÍCH

25/06/88

3

06126022

LÊ THỊ THÚY                      DUNG

14/05/88

4

06126024

PHẠM MINH                        DUY

05/12/88

5

06126027

ÐINH CÁT                          ÐIỀM

09/11/88

6

06126030

LÊ THÀNH                          ÐƯỢC

10/09/87

7

06126031

BÙI THỊ HỒNG                    GẤM

13/11/88

8

06126032

NGUYỄN TRƯỜNG               GIANG

03/01/88

9

06126033

PHẠM NGỌC                                      

13/02/88

10

06126040

NGUYỄN CAO LÊ                 HIỀN

11/11/88

11

06126043

LÊ NGUYỄN TÔN                 HIẾU

21/10/88

12

06126049

HOÀNG HỮU                       HUY

01/07/88

13

06126055

NGUYỄN XUÂN                    KHÁNH

14/12/88

14

06126059

HUỲNH THANH                    KHOA

06/11/87

15

06126060

NGUYỄN VĂN                      KHOA

29/04/88

16

06126058

TRẦN NHƯ                                  KHOA

12/11/88

17

06126062

MAI HƯNG                         KIÊN

10/09/86

18

06126064

NGUYỄN THÚY                    KIỀU

10/06/88

19

06126066

TRƯƠNG THỊ THÙY             LAM

21/05/87

20

06126067

NGUYỄN DUY                      LAN

04/10/88

21

06126068

LÊ HOÀI                            LÂM

07/03/88

22

06126069

LÊ HOÀNG                          LÂM

04/02/88

23

06126071

NGUYỄN THỊ BÍCH               LIỄU

07/11/88

24

06126073

DƯƠNG THỊ MỸ                        LINH

13/11/88

25

06126072

NGUYỄN HẢI                      LINH

28/04/88

26

06126076

ÐỖ PHONG                         LƯU

22/08/88

27

06126077

HAM                                  MÁT

30/04/87

28

06126078

NGUYỄN THANH                  MINH

05/10/87

29

06126081

NGUYỄN THỊ LI                   NA

09/08/88

30

06126083

NGUYỄN XUÂN                    NAM

04/11/87

31

06126084

NGUYỄN THỊ THANH            NGA

21/02/88

32

06126089

LUYỆN THỊ                                 NGÂN

10/02/87

33

06126086

NGUYỄN HOÀNG                 NGÂN

07/05/88

34

06126088

NGUYỄN THỊ KIM                NGÂN

19/09/88

35

06126094

LÂM THIÊN                         NGỌC

12/11/88

36

06126096

ÐẶNG TRƯỜNG                   NGUYỄN

29/11/86

37

06126098

LƯƠNG THỊ YẾN                 NGUYỆT

12/07/88

38

06126097

VŨ THỊ                              NGUYỆT

11/03/88

39

06126099

NGUYỄN THANH                  NHÀN

22/06/88

40

06126102

LÊ THÀNH                          NHÂN

19/09/88

41

06126104

ÐỖ HỮU                            NHẬT

24/04/88

42

06126108

HUỲNH THỊ YẾN                  OANH

19/03/88

43

06126110

TRẦN THỊ THANH                PHẤN

05/08/88

44

06126111

NGUYỄN                            PHI

22/06/88

45

06146041

NGUYỄN THỤY                    PHÚ

19/04/87

46

06126113

NGUYỄN HỮU                     PHÚC

06/05/88

47

06126114

NGUYỄN THỊ                      PHƯỞNG

10/08/87

48

06126116

TRẦN THỊ                           QUẾ

03/07/88

49

06126117

HỒ BẢO                             QUỐC

08/01/88

50

06126120

TRẦN THỊ NGỌC                  QUỲNH

16/08/88

51

06126121

ÐẶNG THÀNH                      SANG

06/05/88

52

06126128

NGUYỄN QUANG                 THÁI

28/07/88

53

06126129

PHẠM THÀNH                      THÁI

16/09/88

54

06126127

PHI MẠNH                          THÁI

08/07/88

55

05126108

LÊ TRẦN NHỊ                      THANH

19/10/87

56

06126133

NGUYỄN THỊ THU                THANH

29/10/88

57

06126131

NGUYỄN TRẦN LÂM              THANH

16/12/87

58

06146081

PHAN THỊ PHƯƠNG             THANH

17/08/88

59

06126135

NGUYỄN PHAN                    THÀNH

18/03/88

60

06126137

LÊ THỊ NHƯ                       THẢO

04/02/88

61

06126139

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG         THẢO

11/07/88

62

06126142

TRỊNH XUÂN                       THẢO

22/06/88

63

06126140

VŨ THỊ PHƯƠNG                 THẢO

16/11/88

64

06126143

BÙI THỊ TÔN                      THẤT

28/06/88

65

06126144

DƯƠNG NGỌC KIỀU             THI

16/12/88

66

04126074

TRẦN THANH                      THIÊN

22/02/86

67

06126145

NGUYỄN MINH                    THIỆN

13/05/88

68

06126150

LÊ ÐỨC                              THUẬN

10/11/87

69

06126151

NGUYỄN THỊ HOA               THÙY

24/07/88

70

06126153

PHAN MINH                        TIẾN

26/09/88

71

06126160

NGUYỄN THỊ KHÁNH            TRANG

21/06/86

72

06126157

PHẠM THỊ HUYỀN                TRANG

04/07/88

73

06126158

TRỊNH THỊ HUYỀN               TRANG

08/11/87

74

06126159

TRƯƠNG THỊ HUYỀN           TRANG

22/10/88

75

06126167

ÐẶNG THỊ ÁI                      TRINH

15/10/87

76

06126169

NGÔ THỊ TÚ                       TRINH

04/02/88

77

06126168

QUẢNG NGỌC                     TRINH

23/07/87

78

06126174

NGUYỄN XUÂN                    TRUNG

10/08/88

79

06126172

TRẦN NAM                          TRUNG

26/10/88

80

06126170

VÕ ÐÌNH                            TRUNG

23/08/88

81

06126178

LÝ SƠN                              TÙNG

29/02/88

82

06126179

NGUYỄN TRUNG                  TUYẾN

12/07/88

83

06126181

PHAN THỊ ANH                    VĂN

27/03/87

84

06126182

HỒ NAM                             VIỆT

09/06/88

85

06126183

LÊ THANH                          VƯƠNG

23/07/87

86

06126187

ÐÀNG NGUYÊN LƯU VI         VY

19/04/87

Số lần xem trang : :4202
Nhập ngày : 08-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

Danh sách sinh viên - học viên các khóa

Danh sách sinh viên lớp LT09SH(17-08-2010)

Danh sách sinh viên lớp DH08SH(16-09-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2006(08-05-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2007(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC03SHCM(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH07SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH02SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH01SH(08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm chín ba chín

Xem trả lời của bạn !