STT
Mã SV
HọVà Tên
Ng/Sinh
1
05126001
TRẦN THỊNGỌC                  ANH
10/02/87
2
05126003
HÀ THỊNHà                      CA
20/06/87
3
05126004
NGUYỄN NGỌC                   CẨM
05/12/87
4
05126055
LÊ THỊMAI                        CHÂM
27/09/86
5
05126057
NGUYỄN CÔNG                   CHÍNH
08/04/87
6
05126002
HỒVĂN                             CƯỜNG
/ /85
7
05126060
TRẦN QUỐC                       DŨNG
19/06/87
8
05126062
TRẦN PHÚ                          DUY
07/08/87
9
05126128
HOÀNG VĂN                       DƯƠNG
20/08/86
10
05126131
NGUYỄN THỊ                              ÐIỆP
20/03/87
11
05126006
HUỲNH ÐỨC                       ÐỊNH
01/05/87
12
05126160
LĂNG VĂN                          ÐỨC
01/02/84
13
05126063
TRỊNH NGỌC                      ÐỨC
05/02/87
14
05116009
ÐỖMINH                           GIANG
13/06/85
15
05126065
NGUYỄN THỊTHU                GIANG
27/02/87
16
05126007
TRƯƠNG SỬNGỌC              HẰNG
20/01/86
17
05126009
TRƯƠNG THỊNGỌC             HÂN
28/11/87
18
05126011
LÊ THỊ                                         HIÊN
17/07/87
19
05126012
ÐÀO THỊNGỌC                   HIỀN
24/12/87
20
05126070
TRỊNH VŨ                                   HIỂN
02/01/87
21
05126013
NGUYỄN PHÚ                      HIỆP
18/08/87
22
05126071
NGUYỄN CHÍ                      HIẾU
09/10/87
23
05126161
BÙI THỊTHANH                  HOÀI
03/06/87
24
05126072
NGUYỄN XUÂN                    HOÀN
20/09/87
25
05126010
LƯU THỊKHÁNH                  HỒNG
01/07/87
26
05126138
NGUYỄN THỊBÍCH               HUYỀN
14/07/87
27
05126014
THỊMỘNG                     HUYỀN
02/01/86
28
05126068
VÕ KHÁNH                         HƯNG
02/08/87
29
05126008
ÐINH THỊTHÙY                  HƯƠNG
18/08/87
30
05126067
NGUYỄN TIẾT                     HƯƠNG
16/04/87
31
05126140
LÊ VĂN                              KHOA
17/11/87
32
05126078
TRẦN THẾANH                   KHOA
01/03/87
33
05126015
PHẠM NGỌC                       KHÔI
11/04/87
34
05126141
VÕ TRẦN                            KIÊN
14/01/87
35
05126082
TRỊNH THỊKIM                   LIÊN
22/04/87
36
05126081
HUỲNH VIẾT                       LỘC
14/08/85
37
05126016
NGUYỄN NGỌC                   LỢI
04/05/87
38
05126017
PHAN HỮU                         LỢI
26/07/85
39
05126018
TÔ VĂN                             LỢI
19/05/87
40
05126019
BẠCH NGỌC                        MINH
03/05/87
41
05126048
PHẠM THỊ NGỌC                 NGA
04/03/87
42
05126090
NGUYỄN THỊ TRANG            NHÃ
21/07/87
43
05126089
LÊ THỊ                               NHÀN
06/08/85
44
05126144
NGUYỄN THỊ HƯƠNG           NHÀN
29/11/86
45
05126093
ÐỖ PHẠM AN                      NHIÊN
24/04/87
46
05126046
ÐIỀN THỊ TUYẾT                 NHUNG
23/10/87
47
05126095
PHẠM THỊ PHƯƠNG             OANH
12/10/87
48
05126097
TRƯƠNG CÔNG                   PHÁT
24/04/87
49
05126024
NGUYỄN THẾ                      PHƯƠNG
18/12/84
50
05126099
NGUYỄN HỒNG                   QUẢNG
12/05/87
51
05126027
ÐỖ NGỌC                           QUYÊN
23/10/87
52
05126127
NGUYỄN VĂN                      SINH
17/09/87
53
05126147
HUỲNH THỊ MINH                TÂM
09/02/87
54
05126028
VÕ NGỌC THANH                TÂM
30/10/87
55
05126029
CHU QUANG                       TẤN
01/09/87
56
05126102
ÐỖ MINH                           TẤN
07/04/87
57
05126106
NGUYỄN HỮU                     THÁI
02/12/85
58
05126031
LƯU THỊ THU                     THẢO
12/05/87
59
05126032
NGUYỄN BÁ PHƯƠNG           THẢO
12/01/87
60
05113020
NGUYỄN THỊ NGỌC             THẢO
19/10/87
61
05126034
HỒ QUANG                         THẮNG
02/01/87
62
05126035
NGUYỄN THỊ ÐỨC               THI
10/09/87
63
05126149
HUỲNH NGỌC                     THỊNH
11/08/87
64
05126112
LƯƠNG THẾ                       THỊNH
11/10/87
65
05126111
NGUYỄN THỊ                      THOAN
22/12/86
66
05126030
BÙI VĂN                            THÔNG
12/06/85
67
05126036
NGUYỄN THỊ                      THỦY
/ /86
68
05126110
PHAN THỊ HỒNG                 THỦY
05/02/87
69
05126104
HUỲNH                              THƯ
15/01/87
70
05126115
LÊ THỊ THÙY                      TRANG
15/09/87
71
05126154
NGUYỄN THỊ MINH              TRANG
16/12/87
72
05126050
NGUYỄN TRẦN THANH          TRANG
10/09/87
73
05126116
VÕ LÊ THÙY                       TRANG
09/05/87
74
05126113
NGUYỄN THỊ NGỌC             TRÂM
11/10/87
75
04126083
CAO PHẠM QUANG              TRI
19/03/86
76
05126118
NGUYỄN MINH                    TRIẾT
26/01/85
77
05126114
LÊ MINH                            TRỔI
13/12/87
78
05126039
TRẦN VĂN                          TRƯỜNG
02/04/85
79
05126038
NG TRƯỜNG NGỌC              TÚ   
13/06/87
80
05126040
NGUYỄN HOÀNG ANH           TUẤN
23/08/85
81
05126043
NGUYỄN THỊ KIM                TUYỀN
02/08/87
82
05126122
PHẠM THỊ THANH                VÂN
18/12/87
83
05126156
NGUYỄN HÙNG                   VƯƠNG
24/02/86

Số lần xem trang : :4030
Nhập ngày : 08-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

Danh sách sinh viên - học viên các khóa

Danh sách sinh viên lớp LT09SH(17-08-2010)

Danh sách sinh viên lớp DH08SH(16-09-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2006(08-05-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2007(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC03SHCM(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH07SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH02SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH01SH(08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba năm tám năm

Xem trả lời của bạn !